Dne 22. 3. 2018
měl
Vojenský klub myslivosti
výročí  85 let
od svého založení.

Historie
Vojenského klubu myslivosti ČR

byl založen dne 22. března 1933 pod tehdejším názvem
"Lovecký klub" ve Štefánikově domě, dnes budova Československé obce legionářské.
Klub byl určen pro důstojníky tehdejší Čs. armády s loveckým oprávněním.
Prvním předsedou klubu byl divizní generál Lev Prchala.
V meziválečném období se činnost loveckého klubu ustálila na schůzovních činnostech s přednáškovými vložkami, které prováděly renomované osobnosti jako například prof. Julius Komárek. Další hlavní náplň bylo samozřejmě praktické lovectví, které se odehrávalo zejména v honitbách obcí Chocerady a Zbezuvec.
Za zmínku stojí přehled výsledků lovu za rok 1934 u mjr. Štyrsy, který hlásil tyto počty úlovků: 489 koroptví, 97 bažantů, 1 sluka, 98 zajíců, 5 srnčí. O takových výřadech se nám může dnes jen zdát, vydají za několikaleté působení dnešních mysliveckých sdružení o 25 členech.
Těsně před 2. světovou válkou zastával funkci předsedy armádní generál Jan Syrový, pozdější ministr obrany, což svědčí o velké vážnosti jakou lovecký klub v té době požíval, dnešní funkcionáři jsou na takové posty příliš pohodlní.
Prameny zachycující válečnou dobu jsou velmi omezené. V převážné míře byly konfiskovány tehdejším nacistickým režimem, přesto lovecký klub tuto pohnutou dobu přežil. Činnost se v té době orientovala zejména na schůzovní, protože bylo velmi problematické použití zbraní.

KLUB   MYSLIVOSTI   v   posádce   Praha     -    h i s t o r i e
Zaznamenal v  r. 1989  p. Štěpánek

Dne 22. března 1933 byl v posádce Praha ustaven : Důstojnický lovecký klub. Tento sídlil v Domě armády /býv. Legionářský dům "Bajkal"/ a byl činný do rozpadu ČSR dne 15.3.1939.
Po válce v r.1945 byla ustavena : Lovecká společnost Čs.důstojníků při ústředním domě armády Praha v Dejvicích. Její činnost byla zahájena 22.května 1945.
Dne 3 . srpna 1949 byl ustaven : Vojenský myslivecký klub při ÚDA /VKM-ÚDA/. K jeho činnosti zpracován a vydán Jednací řád. Tento byl novelizován 3. února 1954.
Současně vydán i Řád chaty Haná pro nově vybudovaný objekt v tamějším honebním revíru.
Dne 17.dubna 1958 byl Klub přejmenován na Klub myslivosti Ústředního domu armády a pro jeho činnost vydán Statut. Dne 1.8.1978 byly vydány místo Statutu - Směrnice pro činnost Klubu a tyto byly novelizovány 1. ledna 1988 a jsou platné dodnes.
Dne 19. září 1974 konala se oslava k 25.výročí trvání Vojenského mysliveckého klubu při ÚDA a členům uděleny pamětní listy.
V polovině šedesátých let měl Klub registrovaných 170 až 180 členů vojáků z povolání a občanských pracovníků vojenské správy.
Setkáváni členů a schůzovní činnost se uskutečňovalo v učebnách i klubovnách ÚDA a to pravidelně každou středu v týdnu k večeru. Střídavě se konaly výborové a členské schůze. Předsedou Klubu býval zpravidla náčelník některého druhu zbraní nebo služeb MNO.
Klub měl v té době šest /6/ honebních revírů a to : = Haná, = Psáry, = Motol, = Komorní Hrádek,  = Obora /u Uhlířských Janovic/, = Lobeč - Doubravice /u Mšena/.
ÚDA umožňoval členům klubu činnost v revírech bezplatným zapůjčováním nákladních aut.
ÚDA dotoval klub brokovými náboji a členům zapůjčoval i brokovnice /později byly tyto brokovnice členům odprodány/.
Od roku 1948 konaly se každý rok střelecké závody a to v Brdech u "Tří trubek". Střílelo se kulí jak na pevné terče, tak i brokem na "baterie'. Později, náhradou za střelbu kulí, konaly se střelby malorážkou na střeleckém Stadionu armády v Plzni - Lobzy. Střelby brokem na Loveckém kole, náhradou za střelby na "baterii", konají se dodnes na střelnici Okresního mysliveckého spolku v Rakovníku .
Od roku 1985 na památku tehdejšího předsedy klubu pplk.let. Františka Kameníka, dlouholetého vynikajícího střelce na asfaltové terče, byly střelecké závody klubu pojmenovány "Memoriál Františka Kameníka". Tyto střelecké závody jsou zrovnoprávněny se závody pořádanými Českomoravskou mysliveckou jednotou /ČMMJ/ tj. dřívějším ÚV - ČMS, viz čj.: 4 - 1162/87/HE/PA s.Hecl, ze dne 9.6.1987 tj. naše č.j.: 7/1987.
Veškerá činnost je od založení klubu dokumentovaná v kronikách a záběrech na filmu.
Klub má kroniky od roku 1933 / od 22.3.1933/ do roku 1950 pak od r.1952 až 1956 a od r.1966 - 1967, i. r.do 1995.
Chybí kroniky : rok 1951 a r.1957 až 1965.
Kroniky jsou v úschově a vedeny kronikářem klubu p. K. Skalickým.
Klub zpracoval a vydal v roce 1980 /březen/ : Myslivecké tradice e zvyky, včetně nových záznamů. Jde o propagační publikaci Klubu myslivosti ÚDA. Vytiskla tiskárna ÚDA v nákladu 1000 výtisků.
Rovněž výbor klubu zpracoval Jednací řád, Statut a Směrnice pro Činnost klubu. Tyto dokumenty byly schváleny náčelníkem Ústředního domu ČSLA, čímž byla potvrzena legalizace činnosti klubu.
                                                                                                               
Štěpánek 1989